Rodzaje Modulacji

CB Radio » Rodzaje Modulacji

Modulacja amplitudowa

 

Modulacja amplitudowa (w skrócie AM — od ang. Amplitudę Modula-tion) polega na zmianach amplitudy drgań wielkiej częstotliwości w takt przesyłanego sygnału małej częstotliwości.

 

Przy modulacji amplitudy:

 

  • amplituda napięcia m.cz. decyduje o amplitudzie fali nośnej,

 

  • częstotliwość napięcia m.cz. decyduje o częstotliwości zmian amplitudy fali nośnej.

 

 

Przebiegi modulowane amplitudowo

 

a.       współczynnik głębokości modulacji m = 100%,

 

b.      m < 100%,

 

c.       przemodulowanie

 

 

 

Na rys. przedstawiono przebieg zmodulowany amplitudo­wo. W zależności od wartości napięć małej częstotliwości otrzymuje się różne wartości zmian amplitudy wielkiej częstotliwości. Stopień wymodulowania mierzy się tzw. współczynnikiem głębokości modulacji. Współczynnik głębokości modulacji albo krócej  - głębokość modulacji, określa stosunek największego przyrostu amplitudy fali nośnej do amplitudy niemodulowanej fali nośnej Un. Współczynnik ten często podaje się w procentach.

 

Jeżeli maksymalna amplituda danej fali modulowanej Umax osią­ga podwójną wartość amplitudy fali nośnej, a amplituda minimalna Umin = 0, to głębokość modulacji wynosi m=100%.

 

Może zajść przypadek przemodulowania, gdy amplituda Umax Jest większa niż 2Un. Zjawisko to jest źródłem zniekształceń częstotliwości akustycznych (zniekształcona obwiednia).

 

 

 

Modulacja częstotliwościowa

 

Przy modulacji częstotliwościowej (w skrócie FM - od ang. Frequency Modulation) amplituda napięcia i prądu wielkiej częstotliwo­ści jest stała, natomiast częstotliwość wielka zmienia swoją wartość w za­leżności od amplitudy sygnału częstotliwości akustycznej. Liczba zmian wielkiej częstotliwości na sekundę jest równa częstotliwości aku­stycznej. Wartość, o jaką częstotliwość zmienia się od częstotliwości noś­nej F (tj. częstotliwości przy braku modulacji) nazywa się dewiacją (odchyleniem) częstotliwości DF.

 

A więc przy modulacji częstotliwości, częstotliwość wypromieniowywana przez nadajnik zmienia się w granicach F a DF

 

Na przykład jeżeli falę nośną o częstotliwości F = 100MHz chce­my modulować dźwiękiem o częstotliwości 800Hz, to można osiągnąć to zmieniając częstotliwość nośną tylko o DF=100Hz, ale z częstotli­wością zmian 800Hz. Jeżeli jednak natężenie dźwięku (amplituda) wzroś­nie dwukrotnie, to dewiacja wzrośnie również dwukrotnie i będzie rów­na DF=200Hz.

 

Na rys. przedstawiono przebieg fali o modulowanej często­tliwości.

 

 

Przebiegi modulowane częstotliwościowo

 

a.       fala modulowana przebiegiem o częstotliwości f i amplitudzie U,

 

b.      fala modulowana przebiegiem o częstotliwości f i amplitudzie 2 U,

 

c.       fala modulowana przebiegiem o częstotliwości 1,5 f i amplitudzie U

 

Jak widać, dodatni półokres częstotliwości akustycznej wywołuje zwiększenie częstotliwości wielkiej, ujemny zaś zmniejszenie czę­stotliwości wielkiej. Przy większej amplitudzie (większym natężeniu dźwięku) otrzymuje się większe zmiany wielkiej częstotliwości, co na rysunku jest uwidocznione większym zagęszczeniem i rozrzedzeniem sinusoid w.cz.